Nasz zespół

Wolontariusze fundacji

Marta Krysiak, Karolina Sikorska, Katarzyna Jaroszewicz, Aleksandra Wasikowska, Łukasz Wysocki, Karolina Elijasz - Piernicka,  Agnieszka Muchla -Łagosz, Barbara Grześkowiak

Zgromadzone środki są przeznaczone na cele statutowe, przede wszystkim na:

1/ zakupy sprzętu medycznego,

2/ rekonstrukcję i rozwój bazy medycznej, diagnostycznej i zaplecza technicznego.

3/ finansowanie i wspomaganie akcji charytatywnych na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową.

FUNDACJA prowadzi działalność popularyzatorską w zakresie istoty zagrożeń spowodowanych rakiem oraz celów przyświecających powołaniu FUNDACJI i występujących potrzeb.

Działalność taka prowadzona jest, między innymi, za pośrednictwem środków masowego przekazu.

FUNDACJA może także przekazywać informacje o sposobie wykorzystania gromadzonych środków oraz o ofiarodawcach.

 

Zgromadzone

środki

Zarząd

Cele fundacji

 

 

REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM  została ustanowiona przez pracowników Specjalistycznego Onkologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie) w drodze Aktu Notarialnego Nr 6826/90, sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie, dnia 25 października 1990 r.
Obecnie w szeregach Fundacji, poza pracownikami szpitala, znajdują się osoby, którym bliskie są problemy schorzeń nowotworowych.

 FUNDACJA posiada osobowość prawną a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia.

 Siedzibą FUNDACJI jest miasto Szczecin – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22.

 Terenem działania FUNDACJI jest obszar województwa zachodniopomorskiego oraz obszar całego kraju.

Prezes Zarządu

Marzena Kaczmarek

Sekretarz Zarządu

Członek Zarządu

Danuta Waszczeniuk

Członek Zarządu

Wioletta Sobków 

Podstawowym celem FUNDACJI, będącym jednocześnie zadaniem publicznym w zakresie ochrony i promocji zdrowia,  jest gromadzenie środków finansowych i materialnych oraz ich wydatkowanie na wspomaganie potrzeb, realizującego zadania w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób nowotworowych, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie a w szczególności budowę i wyposażenie nowobudowanego CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI.

FUNDACJA prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie (organizacja imprez charytatywnych, sprzedaży przedmiotów otrzymanych darowizn. Działalność odpłatna nie stanowi działalności gospodarczej a cały dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych FUNDACJI.

 

Skontaktuj się z nami

fundacja@onkologia.szczecin.pl

 

Tel. 91 42 51 592

 

 

Nr‌ ‌konta‌ ‌57‌ ‌1050‌ ‌1559‌ ‌1000‌ ‌0022‌ ‌7250‌ ‌5138‌ ‌

Odwiedź  nas

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin